Over ZorgBeurs.nlDISCLAIMER & ALGEMENE VOORWAARDEN


DISCLAIMER

Terminologie
ZorgBeurs: de site ZorgBeurs.nl en eventuele dochtersites
Organisatie(s): zorginstellingen, zorgverleners en bedrijven met een profiel op ZorgBeurs
Gebruiker: de geregistreerde en niet-geregistreerde bezoekers van de site


Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de door ZorgBeurs gecreëerde internetsite en/of pagina's de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd (is) of niet (meer) correct is.
ZorgBeurs is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door ZorgBeurs gecreëerde site en/of pagina's.

ZorgBeurs is bestemd voor het verstrekken van informatie aan de gebruiker.
ZorgBeurs geeft geen garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie van ZorgBeurs en is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Iedere aansprakelijkheid wordt door ZorgBeurs uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van ZorgBeurs.
De verwerking van de gegevens op ZorgBeurs alsmede de totstandkoming van ZorgBeurs is met de grootst mogelijke zorg uitgevoerd.
De informatie van Organisaties is samengesteld op basis van openbare informatiebronnen, danwel verstrekt voor openbaar gebruik door desbetreffende Organisatie.
ZorgBeurs staat niet in voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op ZorgBeurs is opgeslagen en is dan ook, behoudens opzet of grove schuld van ZorgBeurs en haar toeleveranciers op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de via ZorgBeurs aangeboden informatie. Informatie die van essentieel belang is voor gebruiker dient altijd door gebruiker op juistheid te worden gecontroleerd.

Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die niet eigendom zijn van ZorgBeurs zijn slechts opgenomen ter informatie voor de gebruiker van de site. ZorgBeurs is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze sites of bronnen. ZorgBeurs aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op dergelijke sites of bronnen of beschikbaarheid. ZorgBeurs is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke sites of bronnen.

Gebruik van ZorgBeurs diensten (zoals het ZorgBeurs gadget) en/of producten aangeboden op ZorgBeurs is geheel op eigen risico.
ZorgBeurs aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die ontstaat als gevolg van (het gebruik) van producten aangeboden op ZorgBeurs.
ZorgBeurs is een platform voor het aanbod van informatie en producten gerelateerd aan de zorg. De inhoud van de informatie wordt grotendeels bepaald door de desbetreffende Organisatie. ZorgBeurs is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit informatie aanbod, danwel het gebruik/aanschaf van producten aangeboden door betreffende Organisatie.ALGEMENE VOORWAARDEN


Artikel 1. Definities

1.1. ZorgBeurs.nl is de leverancier van de Dienst.
1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie ZorgBeurs.nl de Overeenkomst heeft gesloten.
1.3. Dienst: ZorgBeurs.nl stelt en houdt een platform voor Opdrachtgever beschikbaar waarmee Opdrachtgever de mogelijkheid heeft om een uitgebreid (bedrijfs)profiel te plaatsen, middels een beheermodule, ten behoeve van de bezoekers van de Website.
1.4. Overeenkomst: De overeenkomst tot gebruik van de Dienst.
1.5. Partij: iedere partij bij de Overeenkomst.
1.6. Website: de websites van ZorgBeurs.nl “www.ZorgBeurs.nl”
1.7. Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen ZorgBeurs.nl en Opdrachtgever.
2.2. De Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op ieder gebruik door Opdrachtgever van de Website.
2.3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.

Artikel 3. Communicatie

3.1. De door ZorgBeurs.nl ontvangen of opgeslagen versie van de desbetreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever.

Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst

4.1. De Overeenkomst komt tot stand doordat Opdrachtgever het elektronisch aanmeldproces op de Website heeft doorlopen.
4.2. ZorgBeurs.nl heeft het recht, zonder opgaaf van reden, Opdrachtgever te weigeren.

Artikel 5. Omschrijving van de Dienst

5.1. ZorgBeurs.nl zal Opdrachtgever gedurende de looptijd van de Overeenkomst de Dienst verlenen. Hiertoe zal ZorgBeurs.nl aan Opdrachtgever een gebruikersnaam en wachtwoord verstrekken, waarmee het profiel door Opdrachtgever kan worden geconfigureerd en beheerd.
5.2. ZorgBeurs.nl heeft het recht de programmatuur van de Dienst van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een wijziging in de functionaliteit, zal ZorgBeurs.nl Opdrachtgever daarvan voor de wijziging op de hoogte stellen. Omdat de Dienst aan meerdere Opdrachtgevers wordt geleverd, is het niet mogelijk om alleen voor Opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. ZorgBeurs.nl is niet gehouden tot enige vergoeding van schade bij het aanpassen van de Dienst.

Artikel 6. Gebruiksvoorwaarden van de Dienst

6.1. Opdrachtgever bepaalt welke informatie op het profiel met behulp van de Dienst wordt opgeslagen en/of uitgewisseld. ZorgBeurs.nl heeft geen kennis van deze informatie. Opdrachtgever is er dan ook verantwoordelijk voor dat de door de Gebruiker geplaatste informatie rechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart ZorgBeurs.nl voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door Gebruiker opgeslagen en/of uitgewisselde informatie onrechtmatig is.
6.2. Mocht ZorgBeurs.nl kennis hebben of tot het besef komen dat de informatie die Gebruiker met behulp van de Dienst heeft opgeslagen en/of uitgewisseld onrechtmatig is en Opdrachtgever geen actie heeft ondernomen deze te verwijderen, dan zal ZorgBeurs.nl direct handelen om de toegang tot de Dienst te ontzeggen dan wel de Overeenkomst beëindigen. Dit naar oordeel van ZorgBeurs.nl . In geen geval zal ZorgBeurs.nl aansprakelijk zijn voor de schade die voortvloeit uit dat handelen.
6.3. Opdrachtgever moet de door ZorgBeurs.nl aan Opdrachtgever verstrekte gebruikersnamen en wachtwoorden geheim houden. ZorgBeurs.nl is niet verantwoordelijk voor misbruik van gebruikersnamen en wachtwoorden en mag ervan uitgaan dat een Opdrachtgever die zich aanmeldt op het beheersysteem ook daadwerkelijk de Opdrachtgever is. Opdrachtgever dient ZorgBeurs.nl op de hoogte te stellen als Opdrachtgever een vermoeden heeft dat de gebruikersnamen en wachtwoorden in handen zijn gekomen van onbevoegden. ZorgBeurs.nl heeft het recht doeltreffende maatregelen te nemen in dergelijke gevallen.
6.4 Opdrachtgever stelt ZorgBeurs.nl steeds onverwijld schriftelijk dan wel elektronisch op de hoogte van enige wijzigingen in naam, e-mail en overige gegevens van die in de elektronisch aanmeldingsproces zijn opgegeven.
6.5 Opdrachtgever dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Dienst en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door ZorgBeurs.nl mag worden verwacht van een zorgvuldig Opdrachtgever en beheerder van de Dienst.
6.6. Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst behoudt ZorgBeurs.nl zich het recht voor haar verplichtingen jegens Opdrachtgever op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden indien deze handelt, of redelijkerwijs wordt vermoed te handelen in strijd met de artikelen in deze Algemene Voorwaarden zonder dat ZorgBeurs.nl tot enige schadevergoeding is gehouden.
6.7. Bij inschrijving gaat Opdrachtgever akkoord met het ontvangen van systeemnotificaties van Zorgbeurs.nl. Uitschrijven voor systeemberichten is niet mogelijk. Voorbeelden van systeemberichten zijn onder andere, maar niet uitsluitend: uitbreidingen cq. aanpassingen van de Dienst en wijzigingen in gebruikersvoorwaarden. Reguliere nieuwsbrieven vallen niet onder systeemberichten.
6.8. Met een bedrijfsvermelding op Zorgbeurs.nl gaat Opdrachtgever akkoord dat Bezoekers via de Website geheel vrijblijvend offerte aanvragen en informatieverzoeken bij de Opdrachtgever kunnen indienen.
6.9. Bij gebruik van het formulier tot informatie/offerte aanvraag gaat Bezoeker ermee akkoord dat Zorgbeurs.nl de Bezoeker mag benaderen voor communicatie omtrent uitreiking van een gewonnen prijs en/of omtrent ervaringen/opvolging met betrekking tot de aanvraag bij het desbetreffende bedrijfsprofiel.

Artikel 7. Onderhoud

7.1. ZorgBeurs.nl behoudt zich het recht voor de Dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de Dienst en webservers van ZorgBeurs.nl . ZorgBeurs.nl zal zich inspannen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om laten plaatsvinden en Opdrachtgever tijdig van tevoren op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. ZorgBeurs.nl zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de Dienst nimmer tot enige schade jegens Opdrachtgever gehouden zijn.

Artikel 8. Support

8.1. ZorgBeurs.nl zal Opdrachtgever per mail ondersteunen bij het gebruik van de Dienst. Daarnaast kan Opdrachtgever per e-mail een vraag stellen. ZorgBeurs.nl zal zich inspannen om de vragen adequaat en binnen een redelijke termijn te beantwoorden.

Artikel 9. Betaling

9.1. Een standaard vermelding op ZorgBeurs.nl is volledig gratis en zal dat ook blijven. Zie ook onze veelgestelde vragen.
9.2. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
9.3. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
9.4. In bovenstaande gevallen heeft ZorgBeurs.nl voorts het recht de Overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van ZorgBeurs.nl vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.

Artikel 10. Rechten van intellectuele eigendom

10.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de Overeenkomst of ter beschikking gestelde programmatuur, van de Dienst, waaronder de Website, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij ZorgBeurs.nl of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een gebruiksrecht dat niet exclusief en niet overdraagbaar is, en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de Dienst of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
10.2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur te verwijderen of te wijzigen.
10.3. Het is ZorgBeurs.nl toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur van de Dienst. Indien ZorgBeurs.nl door middel van technische bescherming de programmatuur van ZorgBeurs.nl heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
10.4. Opdrachtgever blijft auteursrechthebbende van zijn of haar informatie.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1. ZorgBeurs.nl aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.
11.2. De totale aansprakelijkheid van ZorgBeurs.nl wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Indien de Overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor drie maanden. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 150 Euro.
11.3. Aansprakelijkheid van ZorgBeurs.nl voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (Opdrachtgevers)gegevens en schade door Opdrachtgeversstagnatie, is uitgesloten.
11.4. Buiten de in artikel 11.2 genoemde gevallen rust op ZorgBeurs.nl geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 11.2 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van ZorgBeurs.nl .
11.5. De aansprakelijkheid van ZorgBeurs.nl wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever ZorgBeurs.nl onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en ZorgBeurs.nl ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat ZorgBeurs.nl in staat is adequaat te reageren.
11.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen 2 (twee) weken na het ontstaan daarvan schriftelijk bij ZorgBeurs.nl meldt.
11.7. Opdrachtgever vrijwaart ZorgBeurs.nl voor alle aanspraken van derden.
11.8. Zorgbeurs.nl biedt de mogelijkheid om op verzoek van Opdrachtgever het assortiment van Opdrachtgever via een zogenaamde product data feed te importeren. Hiermee wordt het assortiment van Opdrachtgever getoond op Zorgbeurs.nl Bij het verstrekken van de datafeed stelt Zorgbeurs.nl alles in het werk om de door Opdrachtgever geleverde data op een juiste en tijdige wijze te verwerken. Door het ter beschikking stellen van de product data feed aanvaardt de Opdrachtgever dat Zorgbeurs.nl op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld kan worden voor onjuiste imports, weergaves op de site en alle mogelijke gevolgen hieruit.
Artikel 12. Overmacht

12.1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, van enig operator of internetservice- of accessprovider, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, Opdrachtgeversstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat ZorgBeurs.nl door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van ZorgBeurs.nl kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 13. Duur en beëindiging

13.1. Een gratis vermelding is voor Opdrachtgever onbeperkt geldig, zolang deze zich aan onderhavige Algemene Voorwaarden houdt.
13.2. De Overeenkomst kan door ZorgBeurs.nl te allen tijde tussentijds worden opgezegd.
13.3. De Overeenkomst kan met onmiddellijke ingang door ZorgBeurs.nl worden beëindigd indien Opdrachtgever zich niet aan onderhavige Algemene Voorwaarden houdt.
13.4. In geval van opzegging, zoals bedoeld in het voorgenoemde artikel, zullen de volgende verplichtingen na het einde van de Overeenkomst doorlopen: - intellectuele eigendomsrechten; - openstaande vorderingen/betalingen; - aansprakelijkheid. Deze zullen blijven bestaan voor zolang als ZorgBeurs.nl op het voortbestaan daarvan in redelijkheid aanspraak kan maken.
13.5. De Overeenkomst kan met onmiddellijke ingang per email door Opdrachtgever worden opgezegd. Hierop zijn de condities uit artikel 9 van toepassing.
13.6. ZorgBeurs.nl stuurt alleen nieuwsbrieven aan de Opdrachtgevers die hebben aangegeven deze te willen ontvangen. Deze instelling kan te allen tijde worden gewijzigd onder profielinstellingen. Systeemupdates, zoals nieuwe of gewijzigde functionaliteiten kunnen niet worden uitgezet. Deze mailings verstuurt ZorgBeurs.nl slechts zeer sporadisch.

Artikel 14. Wijzigingen AV

14.1. ZorgBeurs.nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
14.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
14.3. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen.

Artikel 15. Slotbepalingen

15.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
15.2. Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de Overeenkomst.
15.3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam.
15.4. Partiële nietigheid: Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst/Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

Login met Facebook

----------------------- OF -----------------------

Log in met uw ZorgBeurs account

Wachtwoord vergeten?
----------------------- OF -----------------------

Registreren